Generelle avtalevilkår

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Lofoten Web.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Avtalen er inngått når kunden har avsendt bestilling, enten via e-post, telefon eller annet ordresystem leverandøren tilbyr. Leverandøren har rett til å avvise ethvert oppdrag.

Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 – tolv – måneder. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr. punkt 1.5. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

 
1.1 Betingelser

Leverandøren kan ikke ta ansvar for hendelser som ligger utenfor Leverandørens kontroll og som berører tilgjengeligheten til tjenestene. Slike hendelser kan f.eks være feil på telenettet, feil på strømforsyning og eller nødstrømsaggregater, eller øvrige mangelfulle leveranser fra Leverandørens leverandører.

Leverandøren har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Ved bestilling, godtar kunden at Leverandøren sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.

Kunden aksepterer at Leverandøren kan benytte seg av bannere og/eller logo eller annen reklame i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste. Dette vil også gjelde for kunder som har bestilt en webløsning, men der websidene ikke er publisert.

1.2 Begrensninger

Kunden skal ikke benytte tjenestene til formål som strider mot norsk lov. Dette gjelder bl.a. oppbevaring og spredning av kommersiell programvare. Blir slik virksomhet avdekket, vil dette bli påtalt fra Leverandøren. Leverandøren påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap Kunden måtte ha i forbindelse med leie av tjenestene. Kunden skal ikke forsøke å tilegne seg andre brukeres passord og rettigheter. Kunden plikter å gi beskjed til Leverandøren dersom Kunden finner at det er sannsynlig at det er blitt gjort skade/forsøk på skade på Kundens brukerområder fra uvedkommende brukere. Kunden plikter å ha backup av sine data.

Fremleie av tjenestene er ikke tillatt. Blir forhold om fremleie avdekket, kan Leverandøren fakturere Kunden for det beløp fremleien ordinært vil koste.

Brudd på ovennevnte bestemmelser anses som mislighold av avtalen.

1.3 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

Tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser eller beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet, eller personlige forhold.

Taushetsplikten gjelder også partenes ansatte og andre som måtte handle på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen.

Partene plikter å ta de forhåndsregler som er nødvendige for å sikre at materiale og opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen. Dette gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

1.4 Fakturering

Tjenestene faktureres forskuddsvis p.r. år, og refunderes ikke.
Etter gjennomført levering og eventuelle andre ytelser, betaler Kunden beløpet.. Faktura forfaller til betaling pr,. 10 dager. Ved forsinket betaling betales 1,5% renter p.r. påbegynt måned. Leverandør står fritt til å benytte factoring. Ved fornyelse av avtale, er faktura forfall bestillingsdato.

Ved fortsatt manglende etter utsending av purring, kan leverandøren foreta stenging av leverte tjenester uten ytterligere varsel. Ved gjenåpning belastes Kunden med gjenåpningsgebyr på kr 550,-.

Ved manglende oppgjør gis Leverandøren full pant i de tjenester med tilhørende rettigheter som er levert kunden. Herunder kommer spesielt, men ikke eksplisitt, rettigheter til domenenavn, registrerte adresser og data kunden har lagret i Leverandørens serversystem.

1.5 Varighet, opphør og angrerett

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen skriftlig inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Leverandøren kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

Det er alltid Kundens ansvar å ta vare på data kunden har lagret i Leverandørens datasystemer. Etter utløpt oppsigelsesperiode kan Leverandøren uten varsel slette data/filer som Kunden etterlater seg.

Hvis Leverandøren i avtaleperioden øker satsene for tjeneste som omfattes av denne avtale, har Kunden rett til å si opp Avtalen med 1 måneds varsel. Oppsigelsen må da skje senest 14 dager etter at varsel om prisøkning er mottatt.

Har kunden fått avtale om oppdeling av den samlede årskostnad i terminbeløp, skal hele årskostnaden innbetales selv om Kunden ikke gjør nytte av de bestilte tjenester i hele avtaleperioden. Begge parter kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part i vesentlig grad misligholder sin forpliktelser.

1.5.1 Angrerett

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett. Ved dette understrekes at sammenslutninger, foreninger og juridiske enheter ikke nyter godt av vernereglene i loven. Angrerett gjelder normalt i 14 dager fra bestillingstidspunktet når kjøpesummen er over 300,-.

Dersom tjenesten er kjøpt via web, og partene avtaler at tjenesten skal påbegynnes før angrefristens utløp, skal Leverandørens sine utgifter forbundet med påbegynnelse og installering dekkes av Kunden hvis Kunden senere benytter seg av angreretten.

Domene – tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal – 14 dagers – angrefrist ikke er utløpt. Dette er fordi Leverandøren har direkte utgifter tilknyttet domenenavn.

Dersom Leverandøren mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

1.6 Overdragelse

Ingen av partene kan overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter Avtalen til andre uten den annens parts samtykke. Dette gjelder likevel ikke fusjoner, fisjoner o.l., og ved overdragelse til selskaper innen samme konsern. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

1.7 Leverandørens mislighold

Det foreligger mislighold fra Leverandørs side hvis tjenestene ikke foreligger som forutsatt. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold, eller tjenester levert av 3.parts Leverandør, eller force majeure.

Arbeid for å avhjelpe mislighold skal påbegynnes innen 8 timer etter mottatt feilmelding og gjennomføres så raskt som mulig. Hvis arbeidet ikke kan utføres som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig gi Kunden varsel om dette. Varslet skal angi årsak til forsinkelsen og såvidt mulig angi når arbeidet kan utføres. Tiden regnes i vanlig kontortid 09.00-15.00. Ved beredskap og døgnvakt må dette avtales særskilt.

Er misligholdet av en slik art at det har vesentlig betydning for Kunden og det ikke kan avhjelpes uten at Kunden påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan Kunden etter å ha gitt Leverandøren skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

1.8 Kundens mislighold

Hvis Kunden ikke oppfyller sin plikter etter avtalen, kan Leverandøren kreve vederlag for sannsynliggjorte merutgifter som han blir påført som følge av dette.

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling. Hvis forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 14 kalenderdager etter forfall, kan Leverandøren sende Kunden varsel om at avtalen vil bli hevet, hvis oppgjør ikke er skjedd innen 14 kalenderdager etter at Kunden mottar varselet. Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp.

Ved oversittelse av ovennevnte frister kan Leverandøren stenge tjenestene uten varsel. Leverandøren er ikke ansvarlig for økonomiske tap hos Kunden eller 3.part i dette tilfelle. Leverandøren er heller ikke forpliktet til å utlevere eller frigi informasjon eller elektronisk materiale som domenenavn, websider og epost, jfr Lov om panterett.

Ved utestående krav som er forfalt med mer enn 3 måneder, har Leverandøren rett til å uten ytterligere varsel
avslutte kundens tjenester og slette tilhørende data. Leverandøren forbeholder seg eiendomsretten til leverte produkter/tjenester inntil disse er fullt betalt, jfr lov om salgspant.

I tilfelle det reises en inkassosak på manglende betaling fra Kunden, og som blant annet omhandler kjøp/registrering av domenenavn, gis Leverandøren uinnskrenket rett til å overføre det aktuelle domenenavnet til en part Leverandøren selv velger, herunder seg selv. Leverandøren har da rett til å signere de erklæringer/bekreftelser som er nødvendige.

1.9 Kundens identitet

Alle tjenester og produkter som leveres av Leverandør omfattes av norsk lovgivning. Kjøper har ikke anledning til å oppgi uriktig/falsk informasjon i forbindelse med bestilling. Kjøper skal være en juridisk enhet og/eller en myndig person og da over 18 år.

1.10 Tvister

Uoverensstemmelser eller konflikter mellom parten om innhold og gjennomføring av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram inn 30 dager kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift i overensstemmelse med lov om rettergangsmåten i tvistemål av 17.06.2005. Voldsgiftsretten skal ha sitt sete i Svolvær.

1.11 Force Majeure

Der som Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer.

Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til: Streik, lockout og ethvert forhold som etter norsk rett vil blir bedømt som force majeure.

Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med en måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Spesielle tjeneste- og produktbestemmelser

2.1 Webserver og e-post

Leverandøren har rett til å stenge Kundens sine tjenester, hvis det er mistanke om at Kundens sine løsninger medfører problemer for driftssituasjonen hos Leverandøren. Eksempel: Hvis applikasjonen(e) medfører ustabilitet, dvs minnelekkasje, prosessorbelastning og kompatibilitetsproblemer- og ustabilitet ellers på Leverandøren sine servere, har Leverandøren rett til å stenge tjenesten for Kundens regning.

2.2 Opphavsrett, kopirett og bruksrett

Utvikling av Kundens presentasjon og applikasjon som leveres av Leverandøren er Leverandørens eiendom jfr Lov om opphavsrett.

2.3 Support

Leverandøren har rett til å fakturere kunden for utført support.

2.4 Om domenenavn

Ved innsending av domenesøknaden bekrefter søkeren at navnet som domenenavn for søkeren etter hans kunnskap ikke medfører inngrep i noen andres registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet. Det er utelukkende søkers ansvar å forsikre seg om at dette er korrekt. Leverandøren vil ikke uoppfordret foreta selvstendige undersøkelser av rettigheter til navnet ut over det som følger av dette dokumentet.

Dersom registrering eller bruk av navnet som domenenavn utløser ansvar overfor tredjemann, er dette i sin helhet søkers/innehavers ansvar. Dette gjelder også ansvar som følge av at et domenenavn blir ansett som en ulovlig profanitet, eller som diskriminerende, injurierende eller pornografisk.
Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes. Registrering av et domenenavn gir ikke andre rettigheter til navnet enn søkeren hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

Ved registrering av domenenavn under .com/.net/.org eller andre der kunden mottar separat faktura fra den registrar Leverandøren benytter, er det kundens ansvar å se til at betaling skjer innen angitt frist. Dersom slik betaling uteblir, vil Leverandøren foreta nødvendig betaling. Kunden vil så bli belastet for kostnaden for domenenavn, p.t. USD35 pr år, pluss en administrasjonskostnad på kr 750. Utløser dette et ansvar av økonomisk eller annen art, vil Leverandøren søke kompensasjon fra kunden.

2.5 Annet

Dersom en kundes bruker av de kjøpte/leide tjenester medfører uforholdsmessig stor trafikkbelastning på Leverandørens nettverk, kan Leverandøren kreve ekstra betaling. Ved oversittelse av ovennevnte frister kan Leverandøren stenge kommunikasjonen uten varsel. Leverandøren er ikke ansvarlig for økonomiske tap hos Kunden eller 3.part i dette tilfelle.